DRUŽINSKA MEDIACIJA

 
je način mirnega reševanja spornih vprašanj v partnerskih, družinskih in sosedskih razmerjih s pomočjo tretje osebe. Mediator je nevtralen in nepristranski in tako omogoča prostor, da vključeni medianti izrazijo svoje mnenje, stališče, ideje, želje, potrebe, bojazni in na podlagi teh skušajo najti rešitev v spornih vprašanjih, ki so sprejemljive za oba ali za vse sodelujoče. Mediacija je primerna oblika reševanja partnerskih in družinskih in sosedskih sporov in možnost za oblikovanje dogovora o vprašanjih :

  • zaupanje otrok v varstvo in vzgojo,preživljanje, stiki otrok s starši, sorodniki
  • delitvi premoženja
  • medosebnih odnosov na delovnem mestu, v soseski ….

 

Sklenjen pisni dogovor je lahko podlaga za notarski zapis ali v postopku pred sodiščem.

Pogoji za vključitev:  prostovoljnost ter pripravljenost za mirno rešitev

Pravila v mediaciji: spoštovanje dostojanstva in nenasilna komunikacija ter zaupnost in enakopravnost

Potek mediacije:
• uvodni razgovor in podpis dogovora o sodelovanju
• srečanja po dogovoru
• pisni dogovor

 

041 414 481 – Danica Kurent

družinska mediatorka